Menu

Bezpieczeństwo

Polityka prywatności obowiązująca w P.P.H.U. ALLES Alicja Wojciechowska

Wstęp i informacje podstawowe

1. Niniejszy dokument zwany polityką prywatności jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo Klientów oraz o prawa osób współpracujących z firmą P.P.H.U Alles Alicja Wojciechowska, jak również jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016), dalej RODO.

2. W związku z prowadzoną działalnością administrator danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1000), zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administratorem danych osobowych Klientów PPHU ALLES Alicja Wojciechowska jest Alicja Wojciechowska działająca pod firmą PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

4. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: alles@alles.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

5. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych udziela inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w formie e-mail: inspektor.ryter@op.pl, jak również telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170.

Definicje zastosowane w niniejszej polityce

6. Dane osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

7. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna – Klient, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora, np. Klient sklepu internetowego, czy osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

8. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

9. Polityka prywatności: niniejsza polityka prywatności, zwana dalej polityką

10. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Ustawa - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

Przetwarzanie danych osobowych Klientów sklepu internetowego

12. Administrator pozyskuje dane osobowe od Klientów sklepu internetowego www.sklep.alles.pl po dobrowolnym udostępnieniu danych i poprzez skorzystanie z formularza w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

13. Ponadto sklep internetowy www.sklep.alles.pl ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje m.in. adresy poczty elektronicznej, dane osobowo-adresowe takie jak:

- Imię i Nazwisko

- Adres

- Miejscowość

- Kod pocztowy

- Telefon

14. Informacje i dane podane przez Klientów te nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zamówień oraz do celów marketingowych firmy i innych na podstawie dobrowolnie wyrażonych przez Klientów zgód.

15. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

16. P.P.H.U. „ALLES” Alicja Wojciechowska wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

17. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jednocześnie stanowi wymóg umowny bowiem jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Klientów produktów. Oznacza to, że bez zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych P.P.H.U. „ALLES” Alicja Wojciechowska nie będzie w stanie wykonać złożonego zamówienia.

18. Certyfikaty SSL dla sklepu ALLES, potwierdzają wiarygodność oraz zapewniają poufność danych przesyłanych pomiędzy zabezpieczaną stroną www.sklep.alles.pl a komputerami osób ją odwiedzających.

 Prawa osób, których dane dotyczą

 19. Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

b)prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)prawo do sprostowania – prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,

d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od administratora wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się administratorowi przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

20. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

21. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

22. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki.

 

Czas przetwarzania danych osobowych Klientów PPHU ALLES Alicja Wojciechowska

 

23. Administrator danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

b)przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania

c) przetwarzanie danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

d) przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków podatkowych oraz księgowo – rozliczeniowych odbywa się w czasie wymaganych przez obowiązujące regulacje prawne.

24.Administrator ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

25. Administrator nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

26. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów pochodzących ze sklepu internetowego PPHU ALLES wymaga podania przez Klienta danych takich jak: adres e-mail jak również wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Wypełnienie zgód jest konieczne ze względu na zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów.

27. Uzyskane od Klientów dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Klientowi newsletter.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

28. PPHU ALLES Alicja Wojciechowska nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

29. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

30. Dane Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

31. Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie sklepu internetowego PPHU ALLES Alicja Wojciechowska. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronie sklepu.

32. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do polityki prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę stanowiącą o tym, że PPHU ALLES Alicja Wojciechowska nigdy nie przetwarza danych swoich Klientów w zakresie wykraczającym poza wrażone zgody, jak również nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów.

Postanowienia końcowe

33. W celu dokonania przez Klienta aktualizacji swoich danych osobowych należy zalogować się w serwisie www.sklep.alles.pl podając swój adres e-mail i hasło i postępując dalej zgonie z bieżącymi wskazówkami oraz wytycznymi.

34. Administrator wykonuje żądanie Klienta w trybie niezwłocznym. Jednakże usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować może uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Administrator danych podkreśla, że dane Klienta przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej usługi lub informacji handlowej.

35. Sklep internetowy ALLES korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

 

Polityka plików Cookies w P. P. H. U. Alles Alicja Wojciechowska

1. Administratorem informacji jest P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Ks. P. Ściegiennego 15, 95-015 Głowno).

2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: alles@alles.pl lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: PPHU ALLES Alicja Wojciechowska z siedzibą w Głownie (95-015) przy ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

3. Szczegółowych informacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych udziela inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować w formie e-mail: inspektor.ryter@op.pl, jak również telefonicznej: 600 499 192, 602 151 170

2. Pliki Cookies czyli tzw. ciasteczka to dane informatyczne i zarazem niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane, a następnie przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Użytkownik oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania zawartości strony internetowej do aktualnych potrzeb Użytkownika, a w szczególności do rozpoznania urządzenia Użytkownika i wyświetlenia strony w sposób dopasowany do potrzeb Użytkownika, jak również pliki Cookies są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych, dzięki którym Administrator może ulepszyć swoją stronę.

5. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej i przez to rozpoznają urządzenie, z którego korzysta co pozwala na optymalne wyświetlanie zawartości strony internetowej dostosowanej również do potrzeb Użytkownika.

6. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora

7. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies, mianowicie sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu jego wylogowania, bądź opuszczenia strony internetowej. Z kolei pliki Cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas, tj. określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

9. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.